niedziela, 4 czerwiec 2023, 07:11

Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego pomorski24.com

§ 1
Definicje

 1. 1. Wydawca – Luzabrand z siedzibą pod adresem DCC Business Park Lindi Street Ilala, PO BOX3799 Dar Es Salaam, Tanzania.
 2. 2. Portal – serwis internetowy umieszczony pod adresem pomorski24.com
 3. 3. Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika.
 4. 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.
 5. 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na dostarczaniu informacji, Newsletter lub inne.

§ 2
Informacje ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Wydawcy Portalu.
 2. 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

§ 3
Prawa autorskie i pokrewne

 1. 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.

§ 4
Komentarze

 1. 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się na Portalu za pomocą formularzy do tego przeznaczonych.
 2. 2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem § 2, ust. 2. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 3. 3. Wydawca ma prawo usunięcia komentarza naruszającego postanowienia § 2, ust. 2, a także innych wypowiedzi uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.
 4. 4. Wydawca ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania bez podania przyczyny.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. 3. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

scroll to top