piątek, 2 czerwiec 2023, 21:41

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Likwidacja trzech jednostek penitencjarnych w naszym regionie
Likwidacja trzech jednostek penitencjarnych w naszym regionie

Likwidacja trzech jednostek penitencjarnych w naszym regionie

czwartek, 18 stycznia 2018, 12:41 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, gospodarka, REGION, społeczeństwo

Po sukcesie programu „Praca dla więźniów”, który przyniósł niespotykane dotychczas efekty i w niespełna 2 lata zwiększył zatrudnienie osadzonych o 50%, do ponad 36 tysięcy, co jest najwyższym wynikiem w historii Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi do kolejnego, zapowiedzianej w kwietniu ubiegłego roku, etapu reformy więziennictwa. Do końca marca zmiany organizacyjne obejmą 23 zakłady karne i areszty śledcze. Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotowały pierwszą ustawę modernizacyjną, która przewiduje zmianę wielu elementów funkcjonowania więziennictwa.

Jednym z zapowiadanych elementów reformy były plany budowy i modernizacji  zakładów karnych. Ministerstwo dotrzymuje słowa i plany zamieniają się w rzeczywistość. Do końca marca przekształceniu lub likwidacji ulegną małe  i wyeksploatowane jednostki penitencjarne, co pozwoli na racjonalizację wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. Nie wpłynie to natomiast na utratę pracy przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Nie zabraknie również  miejsc dla osadzonych. W więzieniach przebywa obecnie ponad 74 tysięcy osadzonych, a liczba miejsc to ponad 83 tysiące. Przekształcenia 9 jednostek polegały będą przede wszystkim na zamianie ich w oddziały zewnętrzne pozostające w strukturze innych, większych zakładów karnych i aresztów śledczych. Takie działania pozwolą na racjonalizację kosztów oraz lepsze zarządzanie.

W Polsce ponad połowę więzień zbudowano przed II Wojną Światową, ale są również zakłady karne, które liczą sobie ponad 200 lat. Wszelkie prace modernizacyjne i remontowe w tych jednostkach wymagały nie tyko zgody konserwatora zabytków, ale również ogromnych środków finansowych, mających na celu dostosowanie starych budynków i instalacji do aktualnych wymogów. Likwidacja 14 małych i wyeksploatowanych jednostek przyniesie korzyści nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Zaoszczędzone fundusze przeznaczone zostaną także na wzrost wynagrodzeń. Z oszczędności powstaną 3 nowoczesne więzienia oraz kilka dużych, nowoczesnych  pawilonów mieszkalnych dla osadzonych oraz hal produkcyjnych, dających możliwość nauki zawodu i wykonywania pracy.

W ramach podjętych działań w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie do dnia 31.03.2018 r.  zlikwidowane zostaną trzy jednostki penitencjarne : Areszt Śledczy w Świnoujściu, Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim oraz Areszt Śledczy w Choszcznie. Zatrudnieni w tych jednostkach penitencjarnych funkcjonariusze i pracownicy cywilni zostali poinformowani o planowanych działaniach i objęci odpowiednią opieką. Wszyscy, którzy wyrażą gotowość  dalszego pełnienia służby i pracy zostaną zatrudnieni w pobliskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Skazani przebywający w likwidowanych aresztach zostaną przetransportowania do innych jednostek penitencjarnych. Przyjęta ustawa modernizacyjna przewiduje w okręgu szczecińskim rozbudowę Zakładu Karnego w Stargardzie. Działania inwestycyjne obejmują budowę dwóch pawilonów mieszkalnych, w każdym karę odbywać będzie 256 skazanych, budynku administracji oraz magazynów żywnościowych i depozytowych. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ok. 50 milionów złotych. Prace zostaną wykonane w latach 2018-2020. W roku 2017 w ramach działań modernizacyjnych w  zakładach karnych i aresztach śledczych wykonano prace na łączną wartość 4.100.000 zł.

mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.
Poz. 56
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim
oraz Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim
Na podstawie art. 208 § 5 i art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666,
768 i 1452) zarządza się, co następuje:

 § 1.1. Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie, zwany dalej „Aresztem”, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, zwanemu dalej „Dyrektorem Okręgowym” oraz Oddział Zewnętrzny w Buniewicach, z siedzibą Buniewice, 72-400 Buniewice Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim, zwany dalej „Oddziałem Zewnętrznym”, podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2. Nieruchomość Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r.        poz.2147, z późn. zm.1)).
3. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.

§ 2. Mienie ruchome Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego zostanie zagospodarowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego zostanie określone w odrębnej decyzji.

§ 3.1. Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2. Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, z siedzibą w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, województwo zachodniopomorskie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.

§ 4. Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Likwidacja trzech jednostek penitencjarnych w naszym regionie Reviewed by on . Po sukcesie programu „Praca dla więźniów”, który przyniósł niespotykane dotychczas efekty i w niespełna 2 lata zwiększył zatrudnienie osadzonych o 50%, do ponad Po sukcesie programu „Praca dla więźniów”, który przyniósł niespotykane dotychczas efekty i w niespełna 2 lata zwiększył zatrudnienie osadzonych o 50%, do ponad Rating: 0

Komentarze (1)

  • służący więźniom

    „…..Zatrudnieni w tych jednostkach penitencjarnych funkcjonariusze i pracownicy cywilni zostali poinformowani o planowanych działaniach i objęci odpowiednią opieką.!!!!!……”
    Czy to jakiś żart!!!
    O niczym niczym nie zostaliśmy poinformowani! O żadnych działaniach nie wiedzieliśmy!!! Jaką opieką zostaliśmy objęci?…..odpowiednią opieką????czyli jaką? Boże czemu tak kłamiecie!……a bo góra kazała? Czemu nikt nie napisze, że w lipcu 2017 r. wymieniono cały dach, zainwestowano w remonty….wszystko w 2017 r.!!! Dwa dni po ogłoszeniu likwidacji montowano meble w pokoju socjlanym dla funkcjonariuszy……zamontowano pochłaniacz dymu tytoniowego dla skazanych. ŻENADA!!!

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top